Alexander Krassyuk

Alexander Krassyuk
Nationality:
Ukraine
Residence:
Kyiv, Ukraine
Place of Birth:
Cherkasy, Ukraine
Record:
0-0
  • Next fight

Next fight of Alexander Krassyuk is not determined yet.

  • Best choice

 
  • Alexander Krassyuk: Video